OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Alex a Sebastián

Štatút

Štatút...

                                                                                                                     Š T A T Ú T

 

Neinvestičného fondu s názvom: Alex a Sebastián n.f.

 

Zriaďovatelia fondu, podľa zriaďovacej zmluvy spísanej 13.11.2008., zriadili tento neinvestičný fond. Zriaďovatelia uvedeného fondu vydávajú  14.11.2008 tento

 

Š t a t ú t  f o n d u

 

Čl. I.

Názov a sídlo fondu

 

1. Názov fondu: Alex a Sebastián n.f.

2. Sídlo fondu: Dr. Valacha 31, Skalica

 

Čl. II.

Čas trvania fondu

 

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

 

Čl. III.

Účel fondu

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

 

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Alexa Plánku a Sebastiána Romančíka, postihnutých detskou mozgovou obrnou . Najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí.

 

Čl.IV.

Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu a označenie územia, v rámci ktorého budú poskytované

 

 

 1. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Alexa Plánku a Sebastiána Romančíka, postihnutých detskou mozgovou obrnou .

  2. Prostriedky fondu nesmú byť použité na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí.

  3. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel, fond je oprávnený ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

  4. Výnos z verejnej zbierky môže fond použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu.

  5. Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná:

          a) použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté,

          b) na požiadanie fondu do 3mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený účel.

6. Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu nemôžu byť poskytované jeho zriaďovateľovi, členom orgánov fondu a ich blízkym osobám a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok.

7. Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnila povinnosť podľa ods. 5 tohto článku.

 

 Čl. V.

Orgány fondu

 

Orgánmi fondu sú:

1. Správna rada

2. Správca

3. Revízor

 

Čl.VI.

Správna rada

 

1. Správna rada je najvyšším orgánom fondu.

2. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:

          a) schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu,

          b) schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky a výročnej správy fondu

          c) rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu,

          d) určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu

          e) vykonanie zmien štatútu,

          f) voľba a odvolanie správcu,

          g) voľba a odvolanie členov správnej rady revízora,

                     h) vymenovanie likvidátora.

 


3. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

4. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.

5. Správna rada má 3 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.

6. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

7. Členstvo v správnej rade zaniká:

          a) Smrťou,

          b) uplynutím funkčného obdobia,

          c) odstúpením,

          d) odvolaním pre stratu voliteľnosti, alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

8. Na uvoľnené miesto člena správnej rady, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta, zvolený nový člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.

9. Návrh na voľbu členov správnej rady podáva zriaďovateľ, alebo každý člen správnej rady.

10. Na čele správnej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu správnej rady vymenúvajú a odvolávajú zriaďovatelia. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady.

11. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

12. Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, splynutí alebo zrušení fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

13. Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uchováva po dobu 5 rokov.

 

Čl. VII.

Správca

 

1. Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.

2. Správcu volí a odvoláva správna rada.

3. Funkčné obdobie správcu je päťročné.

4. Voľba správcu sa vykonáva v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní odvolaním pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.


5. Správcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

6. Funkcia správcu je nezlúčiteľná s funkciou člena správnej rady a revízora.

7. Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

8. Správna rada odvoláva správcu ak:

a)     bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie  

  správcu alebo za úmyselný trestný čin,

b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) o to sám požiada,

d) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka,

e) neplní povinnosti správcu a v určenej lehote nerobí nápravu ani po upozornení správnej rady.

9. Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady alebo

revízor.

 

Čl. Vlll.

Revízor

 

1. Revízor je kontrolným orgánom fondu.

2. Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia do funkcie revízora obdobne platia ustanovenia ako o správnej rade fondu.

3.  Funkčné obdobie revízora je trojročné.

4.  Revízor je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti fondu a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť fondu uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi, zriaďovacou zmluvou a štatútom.

5. Revízor:

          a) preskúmava ročnú účtovú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim,

          b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,

          c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

          d) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem fondu.

 

6. Revízor ma právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom.

7. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízor má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.


 

Čl. IX.

Majetok fondu a jeho nadobúdanie

 

1. Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú:

          a) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb,

          b) príjmy z verejných zbierok,

          c) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,

          d) príjmy z lotérií a iných podobných hier,

          e) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií

          f) príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu, úroky z peňažných dlhopisov,

          g) príjem z likvidačného zostatku iného fondu.

2. Majetkom fondu môžu byť aj hnuteľné aj nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu.

3. Príjmami fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa môžu fondu poskytnúť na rovnaký účel iba z jedného miesta spravidla toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti fondu. Z dotácií zo štátneho rozpočtu sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu fondu.

 

Čl. X.

Výdavky fondu

 

1. Výdavkami fondu sú:

          a) výdavky na financovanie účelu fondu,

          b) výdavky na správu fondu.

2. Výdavky fondu podľa ods. 1 písm. a) sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia. Môžu sa tiež rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorým sa poskytujú.

3. Výdavky na správu fondu podľa ods. 1 písm. b) zahrňujú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.

4. Výšku výdavkov fondu na správu určuje správna rada na každý účtovný rok, najviac 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie.

5. Výdavky na organizovanie verejnej zbierky na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za uverejnenie údajov zapisovaných do obchodného registra sa do tejto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

 

Čl.XI.

Rozpočet fondu.

 

1. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2. Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky fondu.

  Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schváli rozpočet fondu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 

Čl.XII.

Výročná správa

 

1. Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31.marca.

2. Výročná správa fondu obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,

b) ročnú účtovnú uzávierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok auditora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia auditorom,

c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,

d) prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

e) stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,

f) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu,

g) zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,

h) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

4. Výročná správa musí byť zverejnená v sídle fondu. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registrovému úradu do 15. apríla.

 

 

Čl. XIII.

Zrušenie, majetkové vyrovnanie a zánik fondu

1. Fond sa zrušuje:

a) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení alebo splynutí fondu,

c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 

2. Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil alebo na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.

3. Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu vzniknutú splynutím.

4. Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

5. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

6. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu.

7. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

8. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku fondu.

9. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

 

 

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenie

 

 

Zriaďovatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zriaďovateľov prejdú na  správnu radu.

 

Štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania a je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej zmluvy.

 

 

                                                                                                                                                                     Marcela Plešová - zriaďovateľ fondu 

                                                                                                                                                                    Martina Bačová - zriaďovateľ fondu